Coompanion och dina personuppgifter

Information med anledning av ny dataskyddslag och implementering av GDPR i svensk lagstiftning.

 

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter. Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter.

Inom EU har det tidigare inte funnits så starka gemensamma regler om dataskydd, och det har kommit till EU:s kännedom att alla EU-medborgare inte har samma rättigheter kring personuppgifter. Nu vill man att alla EU-medborgare får samma rättigheter var än man befinner sig inom EU. Många av de principerna som nu finns i PuL finns också inskrivna i förordningen och i den nya dataskyddslagen.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och

2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR. Coompanion Mälardalen behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Därför ger vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till.

 

Att lämna dina personuppgifter

Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss, men om du väljer att inte lämna personuppgifter kommer vi inte att kunna hjälpa dig med dina ärenden eller skicka ut nyhetsbrev eller annan information från Coompanion Mälardalen.

 

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Den lagliga grunden för att vi registrerar dina personuppgifter är att vi har ett berättigat intresse utifrån vår verksamhet. Behandlingen av personuppgifter är en förutsättning för att vi ska kunna leverera information och tjänster i samarbete med våra partners.

 

Så arbetar vi för att möta kraven i GDPR

För att på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande regler på området uppfylla regelverket har Coompanion Mälardalen justeringar i hanteringen av personuppgifter. Ett av kraven är att ge kunden som lämnar personuppgifter information om vilka personuppgifter som registreras, vad som är ändamålet för dem och hur länge uppgifterna sparas, samt rätt till korrigering, radering och flyttning av uppgifter.

När du överlämnar information om dig själv till Coompanion så har vi, utöver våra egna interna bestämmelser att följa, även att förhålla oss till ovan nämnda lagregler när vi behandlar dina personuppgifter. Att behandla en personuppgift innefattar att samla in, registrera, lagra samt eventuellt utlämning av uppgifter.

 

Utlämning av uppgifter till tredje part

Utlämning av uppgifter kan ske till leverantör av nyhetsbrev, IT-leverantör, Tillväxtverket, Post Nord eller annan projektpartner.

 

Vad ska dina personuppgifter användas för?

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att användas för att hantera ditt ärende, informationsbrev från oss samt som aggregerad data över statistik på Sveriges entreprenörskap (om du använt dig av oss i egenskap av entreprenör).

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter som längst i tio år. Därefter raderas de om du inte anger att du vill fortsätta få information från oss. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina personuppgifter, men det är upp till Coompanion att fatta beslut om det.

 

Vilka personuppgifter behöver vi för de ovan beskrivna ändamålet?

För att få nyhetsbrev och information från oss sparar vi en e-postadress. För att kunna rapporter aggregerad statistik till Tillväxtverket och andra offentliga finansiärer av vår kostnadsfria rådgivning och utbildningar behöver vi spara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, organisationsnummer (enskild firma) härkomst, kön och specialkost. Observera, detta gäller bara om du använt våra tjänster.

 

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter Du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system.

För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Coompanion kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då Coompanion enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Om du med samtycke har lämnat några personuppgifter till oss har du rätt att återkalla ett sådant samtycke för de personuppgifterna genom att ringa eller skriva till oss. Kontakta då oss på Coompanion enligt nedan kontaktuppgifter.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Genom att du godkänner medlemsvillkoren bekräftar du att du mottagit den här informationen om personuppgiftsbehandling.

 

Vem är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som du översänder till oss?

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det Coompanion Örebro län och Coompanion Västmanlands län. Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan tex. vara en IT-leverantör eller annan som har tillgång till Coompanion datasystem och uppgifter. I de fall Coompanion finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och Coompanion.

Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du via följande kontaktuppgifter:

Coompanion Mälardalen
Emil Atak, rådgivare
072-528 44 00
emil.atak@coompanion.se